Return to Hasiči občanům

Ochrana obyvatelstva

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek – v úpravě

Tato příručka slouží pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo .   Obsah: Informace o vlastnostech nebezpečných chemických látek Zásady první pomoci při zasažení nebezpečnými chemickými látkami Zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných chemických látek Základní právní předpisy k ochraně obyvatelstva Přílohy: – příloha 1 -1.1 Přehled ochranných filtrů …

Činnost obyvatel po varovném signálu.

Jedním z prvořadých opatření ke snížení následků mimořádných událostí, je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím. Pro zbezpeční varování byl na celém území státu zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“ Vyhlašuje se kolísavým tonem po dobu 140 vteřin v případech, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku vzniku mimořádných …

Hasící přístroje

Velmi stručné, ale věcné informace o přenosných hasících přístrojích. Všichni je určitě znáte, to jsou ty malé červené plechové nádoby, co nám visí na stěnách a nesáhne se na ně, jak je rok dlouhý. Jsou vůbec potřeba? Vždyť zabírají spoustu místa a kazí výhled. Je jich třeba, nejednou už zachránili zdraví a majetky. Jaké hasící …

Hygienická opatření při hromadných nákazách.

Třebaže nám válka či teroristický útok bezprostředně nehrozí, existují zásady, které by měli lidé znát v případě hrozby hromadných nákaz obyvatelstva různými mikroorganismy. V poslední době se stále častěji hovoří ve sdělovacích prostředcích o hrozbě hromadných nákaz – bioterorismu. Třebaže nám válka či teroristický útok bezprostředně nehrozí, existují zásady, které by měli lidé znát v …

Jak budeme varováni v případě ohrožení.

Přehled všech existujících signálů sirén a informace o tom, jak se chovat v případě varování. Jak budeme varováni v případě ohrožení Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje zřízení a provozování systému umožňujícího varovat před hrozícími nebo již vzniklými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi a poskytovat prvotní tísňové informace. Jde …

Kdy volat hasiče a co dělat,když hoří.

Základní a mnohokrát opakovaná příručka pro postup běžného občana při spatření mimořádné události – zde konkrétně požáru a popis činnosti a úkonů, které je třeba udělat do příjezdu jednotek IZS. Hasiče voláme když: • hoří • se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé • se stala dopravní nehoda a její následky …

Nástroje bioterorismu.

Živé mikroorganismy (viry, bakterie a mikroskopické houby) nebo jejich toxické produkty (toxiny produkované živými organismy), které mohou způsobit infekční onemocnění nebo otravy lidí, zvířat či rostlin, jsou obvykle označovány jako biologická agens. Živé mikroorganismy (viry, bakterie a mikroskopické houby) nebo jejich toxické produkty (toxiny produkované živými organismy), které mohou způsobit infekční onemocnění nebo otravy lidí, …

Nebraňte se evakuaci, porušujete zákon!

Podle zákona 240/2000 Sb. §5 (zákon o krizovém řízení) se musíte nařízené evakuaci podvolit. 240/2000 Sb. § 5 Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu podle tohoto zákona lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém …

Ochrana obyvatelstva před povodněmi.

Doporučení Odboru ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k ochraně obyvatelstva při povodních. V souvislosti s možným vznikem povodní na území České republiky doporučuje MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR občanům, kteří pobývají v blízkosti vodních toků, využít následující informace. Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány Stav bdělosti – nastává při …

Otázky a odpovědi………

Výběr nejdůležitějších dotazů v rámci bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a odpovědi na ně Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události Kolik máme varovných signálů v České republice? Co musíme udělat, když uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“ Máme i jiné signály, které jsou vysílány sirénami? Kde získat informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných …

Požáry v domácnostech – I. díl

O požárech v domácnostech obecně a několik rad, jak takovýmto událostem předcházet Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící k bydlení (rodinné domy či byty). Každoročně v nich při požárech přijde o život několik desítek lidí a několik dalších stovek občanů utrpí zranění. Požáry v domácnostech se podílejí největší měrou na …

Požáry v domácnostech – II. díl

Tentokráte na téma – lepší když vás budí hlásič než aby vás budil hasič… Požární hlásiče Vznik požárů vyloučit nelze, ale pokud včas zjistíme vznik požáru, můžeme značně omezit jeho případný rozsah a následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a majetku z požárem ohroženého objektu. Nezbytným předpokladem však je včasné …

Požáry v domácnostech – III. díl

Hasící přístroje u nás doma Na škodu určitě není, pokud si do své domácnosti pořídíte i přenosný hasicí přístroj nebo alespoň hasicí sprej. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet skříň, kbelík s vodou již na uhašení nestačí, hasicí přístroj má mnohem větší …

Případ ohrožení – příručka MVČR.

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku… V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou …

Sebeochrana obyvatelstva – příručka MVČR.

Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Příručka pro již skutečně katastrofické ohrožení života. Obsah Úvod Kde získat informace? Návod k výběru vhodných prostor pro improvizované úkryty Zesilování ochranných vlastností IÚ, Stropy, Okna, Dveře Podrobnější pokyny a doporučení pro výběr a zodolnění improvizovaných úkrytů Volba vhodných prostor, Postup …

Výchova dětí v oblasti požární ochrany.

Příručka MVČR pro učitele základních a speciálních škol Upozornění pro školy! Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných událostí a každá základní, speciální, střední nebo vyšší odborná škola obdržela prostřednictvím hasičského záchranného sboru příslušného kraje příručku pro …

Zařízení civilní ochrany.

Zařízením CO rozumíme zaměstnance nebo jiné osoby s vyčleněnými věcnými prostředky právnických osob nebo obcí, vyškolené a prakticky odborně připravené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Jednotlivá zařízení jsou zřizována podle § 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Doplňují základní složky integrovaného záchranného systému. Zařízení CO se podílejí především na …

Zásady používání vysoušečů.

publikace Obnova bytových domů po záplavách, vydalo občanské sdružení ADRA S jakými způsoby vysoušení se setkáváme Přirozené vysoušení, tj. vysoušení, při kterém je využito přirozené proudění vzduchu otevřenými okenními nebo dveřními otvory. Je třeba mít však na mysli, že v době po záplavách obsahuje i vnější vzduch velké procento vlhkosti. Tím je přirozené odpařování vlhkosti, …

Zásady pro opuštění bytu.

Pět základních bodů pro krizové opuštění domova. 1. Vypnout elektrické spotřebiče 2. Uzavřít přívod vody a plynu 3. Uvědomte sousedy 4. Domácí zvířata vezměte s sebou 5. Vezměte evakuační zavazadlo a dostavte se na určené evakuační středisko Nebraňte se evakuaci Zdroj : web – http://hasici.obecslatina.cz/index.php