Return to Ochrana obyvatelstva

Výchova dětí v oblasti požární ochrany.

Příručka MVČR pro učitele základních a speciálních škol

Upozornění pro školy!

Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003) byla do vzdělávacích programů začleněna tematika ochrany člověka za mimořádných událostí a každá základní, speciální, střední nebo vyšší odborná škola obdržela prostřednictvím hasičského záchranného sboru příslušného kraje příručku pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Jedna z kapitol této příručky (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se zabývá problematikou požárů. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti důsledků, které je možné svým jednáním způsobit, je důležité preventivně výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Proto Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru zahájilo v roce 2003 práce na rozpracování uvedené kapitoly o požárech do samostatné příručky „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, určené učitelům základních a speciálních škol (následovat bude obdobná příručka pro učitele středních škol). V roce 2005 byla distribuce příručky na školy provedena prostřednictvím hasičských záchranných sborů krajů.

Příručka byla vydána v 8 000 ks jako neprodejná jednorázová účelová publikace včetně dvou doprovodných videokazet. Nelze ji proto objednat. Z tohoto důvodu zveřejňujeme pro potřeby škol plný text této příručky.

Zdroj: web Ministerstva vnitra ČR

1 ping

  1. 1elegant

Comments have been disabled.