Return to Ochrana obyvatelstva

Požáry v domácnostech – I. díl

O požárech v domácnostech obecně a několik rad, jak takovýmto událostem předcházet

Mezi prioritní objekty z pohledu požární ochrany bezesporu patří objekty sloužící k bydlení (rodinné domy či byty). Každoročně v nich při požárech přijde o život několik desítek lidí a několik dalších stovek občanů utrpí zranění. Požáry v domácnostech se podílejí největší měrou na tragických následcích požárů.

Jen v loňském roce 2005 došlo v domácnostech k 2 614 požárům se škodou 279 495 300 Kč. Při těchto požárech přišlo 74 lidí o život (53,2% ze všech úmrtí při požárech) a dalších 424 osob bylo zraněno (46,4% z celkového počtu zraněných při požárech). Požáry v domácnostech přitom činily jen necelých 13% z celkového počtu požárů, škody způsobené požáry v domácnostech přesáhly 279 mil. Kč. Hasiči likvidují každý den v průměru 7 požárů v domácnosti, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. A to nemluvě o velkých materiálních škodách, ztrátách osobních věcí apod.

Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při vaření, kouření, zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech – ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití benzínu při zapalování kamen.

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny každý týden vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv.

Je třeba znovu občany varovat, že české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). I přes rychlý zásah hasičů již není lidem často pomoci.

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Nebezpečí může plynou i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod. Pak zbývá jen málo času na záchranu a hasiči mnohdy v doutnající domácnosti naleznou již jen bezvládnou osobu, jíž už není pomoci.

Nejlepší je však vzniku požáru preventivně předcházet, proto přijměte několik základních rad k předcházení vzniku požárů v domácnostech
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí. Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál, velmi nebezpečné je pak kouření v posteli nebo při sezení např. v křesle.
Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.
Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
Popel ukládejte na bezpečné místo.
Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky – žhavé částice odlétající z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v blízkosti kamen.
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Zamezte dětem přístup k možným zdrojům otevřeného ohně – zápalkám, zapalovačům, cigaretám, nebo hořlavinám. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán !
Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, vypalováním trávy a pálením klestí.
Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel).
Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.
Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů (případně jiných zařízení určených pro hašení požárů).
Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.)
Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, bavlna, uhlí).
Buďte v domácnosti vybaveni funkčními hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.
K požáru však nemusí dojít jen v domácnosti, proto:
Nevypalujte trávu
Nekuřte na polích a v lesích
V lese a ve volné přírodě můžete rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech
Spalování odpadu nahlaste hasičům
Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru
Investovat do zabezpečení svého příbytku z hlediska požární ochrany se proto určitě vyplatí. Domov lze vybavit jednoduchými zařízeními k rychlému zjištění vzniklého požáru (např. autonomní požární hlásiče, detektory plynu apod.), prostředky pro hašení ( např. hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj) , určitě se rovněž vyplatí koupit si zařízení a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti).

Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat o řádný technický stav stavby včetně technických zařízení.V bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např. funkční a snadno dostupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod. Základní povinnosti v oblasti požární ochrany stanoví zákon o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.) a navazující právní předpisy.

Když přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv událost, která se stane vám či které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe.

Zdroj: por. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR

1 ping

  1. 3sextant

Comments have been disabled.