Return to Prevence

Zacházejte bezpečně se zábavní pyrotechnikou

Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku – Silvestr a Nový rok – je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity.

Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku – Silvestr a Nový rok – je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity. Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky: tedy nejrůznějších světlic, dělobuchů, petard či raket. Bohužel každý rok následky nesprávného používání zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče a zdravotnickou záchrannou službu.

Na přelomu roku 2005/2006 zasahovali hasiči u 15 požárů zapříčiněných zábavní pyrotechnikou, způsobené škody jsou odhadovány na 650 000 korun. Lze uvést případ v Ústí nad Labem, kde museli hasiči likvidovat požár palet, které zapálila z nich odpalovaná zábavní pyrotechnika. Skutečný počet požárů způsobených užíváním zábavní pyrotechniky je však vyšší. Na vrub zábavní pyrotechniky totiž jde také mnoho drobnějších požárů odpadů umístěných v různých místech, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů. Počet těchto požárů, které hasiči likvidují v časných ranních hodinách Nového roku, v posledních 3 letech značně narostl. Kvůli zábavní pyrotechnice každoročně dochází i k zapálení odstavených aut, objevují se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, rakety atd. Naštěstí se většinou jedná o menší, lokalizované požáry, které se v minulých letech obešly bez vážnějších zranění. Bohužel naopak vážná zranění často s trvalými následky způsobuje každý rok neopatrná manipulace se zábavní pyrotechnikou. Největší nebezpečí pak představuje zejména ta podomácku vyráběná, necertifikovaná pyrotechnika.

Abyste zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, dodržujte při zacházení se zábavní pyrotechnikou těchto několik zásad:
Nakupujte pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Tento návod by měl pak každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat. Veškerá zábavní pyrotechnika musí být označena certifikační značkou českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
Pokud si zábavní pyrotechniku pořídíte, je třeba ji bezpečně uskladnit. Rozhodně není vhodné přechovávat pyrotechniku v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla.
Zábavní pyrotechniky používejte tak, abyste neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Se zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit na lidi.
Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle příslušné vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
Konec roku je spojen i s nadměrnou konzumací alkoholu, popř. dalších drog. V takovém případě bychom se zábavní pyrotechnikou neměli manipulovat. Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Snad ani není nutné zdůrazňovat, jaká neštěstí a vážná zranění mohou tyto experimenty způsobit.
Se zábavní pyrotechnikou by neměly nemanipulovaly děti. Zábavní pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, by měla být vždy uskladněna mimo dosah dětí. Své děti poučte, aby nesbíraly již použitou nebo i nevybuchlou pyrotechniku.
Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala.
Dejte si pozor na mohutné zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých předmětů zábavní pyrotechniky – např. petard a dělobuchů, které mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch. Ohleduplní bychom měli být i vůči našim zvířecím miláčkům. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví.
Pokud si chceme udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.
Zajímejte se o to, jak se k používání zábavní pyrotechniky staví vaše místní samospráva. V některých obcích je její prodej a používání omezeno obecní vyhláškou.
Počet požárů od hořící pyrotechniky 31. 12. – 1.1.
Počet/rok 96/7 97/8 98/9 99/0 00/1 01/2 02/3 03/4 04/5 05/6
Požáry od hořící pyrotechniky 39 38 55 53 47 33 9 13 25 15

Dodržovat pravidla požární bezpečnosti by však měli i ti, kdo zábavní pyrotechniku prodávají a uskladňují. Při nedbalosti totiž hrozí vznik požáru, výbuch nebo může dojít k jinému ohrožení prodávajících i kupujících. Prodej zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

Podle této vyhlášky musí být pyrotechnické předměty skladovány a vystavovány tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.

Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen v původních obalech výrobce, v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 stupňů Celsia a odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek.

Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se mohou skladovat buď v prodejní místnosti, a to v nejvyšším množství 100 kg (to však nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí), nebo v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg (s maximálně 69 kg pyrotechnických složí). Skladování většího množství pyrotechnických předmětů je možné pouze v k tomu zvláště povolených skladech.

Každá prodejní místnosti a příruční sklad musí být dle vyhlášky vybaveny protipožárními prostředky.

V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány pyrotechnické předměty, se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy (prskavky, bouchací kuličky, vystřelovací konfety, malá ohňová kola a fontány apod.). Pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě pyrotechniky III. třídy (např. malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, rakety) pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám.

Příslušníci HZS ČR na konci každého roku provádějí kontroly v místech prodeje a skladování zábavní pyrotechniky. Své kontroly zaměřují mj. na to, zda jsou výbušné a hořlavé látky bezpečně uloženy, zda mají prodejci v pořádku hasicí přístroje, nástěnné hydranty, dodržují základní bezpečnostní pravidla (skladují pyrotechniku v suchu, odděleně od hořlavin a zdrojů otevřeného ohně). Dále zda nemají v místě prodeje větší než povolené množství zábavní pyrotechniky.

V této souvislosti stojí za připomenutí výsledky celorepublikové kontrolní akce ze závěru roku 2005, kdy příslušníci HZS ČR prováděli ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí obdobné kontroly. Z celkových 383 kontrol se bez závad obešlo jen 159 (41,5 %). Zjištěno bylo celkem 655 závad. Z toho bylo např. v 63 případech zjištěno překročení maximálního povoleného množství při skladování pyrotechnických výrobků, v 35 případech bylo zjištěno porušení technických podmínek a návodů výrobce pro skladování pyrotechnických výrobků. Další zjištěné závady se týkaly provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů, hydrantů, nebo dokumentace týkající se oblasti požární ochrany.

Co dělat v případě požáru?

Pokud přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat „chladnou hlavu“ a prostřednictvím linky 150 nebo 112 zavolat hasiče, kteří na místo dorazí za několik minut. Pokud se rozhodnete zlikvidovat požár vlastními silami, je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě byste ale neměli nepřeceňovat své síly. Lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit sami za každou cenu a volejte raději profesionály.

Prodej a používání pyrotechnických předmětů
Pyrotechnické předměty třídy I (do 3 g pyrotechnické slože v jednom kuse) – volně prodejná bez omezení
Jde např. o prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety
Pyrotechnické předměty třídy II (do 50 g složí), prodej jen v kamenných obchodech, ne ve stáncích, prodej pouze osobám starším 18 let
Spadají sem např. římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně.
Pyrotechnické předměty třídy III (do 250 g složí), prodej pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů
Např. malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce.
Výbušné předměty třídy IV. – prodej ve zvláštním režimu pouze s povolením Českého báňského úřadu.
Zdroj: por. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR

1 ping

  1. 2attends

Comments have been disabled.