Return to Prevence

Nebezpečí požáru od mikrovlnné trouby

Mikrovlnná trouba (dále jen MT) je v současnosti velmi rozšířený elektrický spotřebič, běžně používaný k ohřevu a tepelné úpravě jídel v domácnostech, restauracích, bufetech, na pracovištích atd. MT představuje silný zdroj tepelné energie…

Princip mikrovlnné trouby

MT ohřívá jídlo přímým působením mikrovlnného elektromagnetického pole s frekvencí 2450 MHz (vlnová délka 12,24 cm), vytvářeného v komoře trouby o objemu 10 až 20 dm3, s generovaným výkonem řádově ve stovkách wattů (W). Molekuly vody, tuku, cukru, bílkovin atd. v potravě absorbují mikrovlnné paprsky v procesu zvaném „dielektrický ohřev“. Druhotně bývá MT vybavena zdrojem sálavého tepla pro grilování a zdrojem horkého vzduchu pro pečení. Oba zdroje mají výkony řádově stovky W.

Hlavní části MT a charakteristika jejich požárního nebezpečí

Skříň s dvířky

Kovová komora pro ohřev má oddělený prostor pro elektrické vybavení, otvory kryté mřížkou pro vstup a výstup vzduchu pro chlazení magnetronu, okno/stínítko do komory tvořené kovovým sítem ve dvířkách a spínač pro zablokování chodu tepelných zdrojů při otevření dveří.

Tato část je v podstatě bez rizika vzniku požáru, protože skříň je kovová s minimem plastových dílů. Zdroj mikrovlnného záření

Jedná se o kontinuální dutinový magnetron s elektromagnetem. Dalšími součástmi jsou vlnovod pro přenos mikrovlnné energie do komory a chladící ventilátor.

Požární nebezpečí spočívá v možném vznícení plastových částí (izolace) při přehřátí v důsledku zkratu, přechodových odporů svorek (uvolněné šroubové spoje/kontakty, koroze), v selhání chlazení při poruše ventilátoru (elektrické – zkraty a přerušení, mechanické – zadření ložisek), v nevhodném umístění, kdy dojde k zakrytí vstupů chladícího vzduchu, případně ve vniknutí vody.

Napájecí zdroj pro magnetron

Obvykle jde o transformátorový zdroj se žhavením katody řádově v jednotkách voltů (V), s výkonem desítek W, s anodou pod stejnosměrným napětím několika kV, s výkonem zdroje řádově stovek W a u elektromagnetu desítek W.

Riziko požárního nebezpečí představuje možnost vznícení izolačních částí při přehřátí v důsledku zkratu, porušení izolace, povrchových svodů při znečištění vodivými částečkami prachu nebo vodou, dále poruchy transformátoru (mezizávitový zkrat) a poruchy ostatních obvodů (průraz usměrňovacích prvků apod.).

Časový spínač

Elektromechanický pro jednoduché měření doby chodu, případně elektronický s displejem spojený s hodinami.

Jako možná požární nebezpečí lze uvést obvyklá rizika elektrických zařízení, tj. přechodové odpory resp. jiskření (uvolnění svorek), zkraty, porušení izolace, povrchové svodové proudy, resp. elektrický oblouk na povrchu v důsledku znečištění vodivými prachy nebo vodou.

Topná tělesa pro sálavé teplo (na grilování)

Jedná se většinou o kovokeramické topné elementy umístěné uvnitř komory na horní stěně, obvykle bez regulace. Jejich povrchová teplota za provozu dosahuje řádově stovek °C, je určena konstrukcí (poměrem sálavé plochy a příkonu).

Vysoká povrchová provozní teplota může způsobit vznícení par uvolněných z ohřívaných potravin nebo hořlavých složek potravin dopadajících na povrch topných těles, např. tuků.

Zdroj horkého vzduchu (pro pečení)

Topné těleso doplněné ventilátorem, s recirkulací (bez výměny vzduchu s okolním prostředím). Zdroj umístěný mimo komoru (v prostoru pro elektrické vybavení) mívá několikastupňovou regulaci výkonu topného tělesa. Vzduch se za provozu může ohřát až na 250 °C, tato teplota závisí na konstrukci (poměru výkonu ventilátoru a příkonu).

Rizikem možného vzniku požáru je vznícení plastových částí (izolace) v případech přehřátí při zkratu, selhání chlazení (při poruše ventilátoru), vniknutí vody, popř. selhání regulace teploty. Rotační stolek (pro uložení potravin/nádoby s jídlem)

Otáčení pomocí elektromotoru, automaticky se zapíná při chodu MT.

Nebezpečím z hlediska vzniku požáru může být vznícení plastových částí (izolace) pohonného mechanismu při přehřátí v důsledku zkratu, zadření ložisek nebo vniknutí vody.

Ovládací prvky

Slouží k nastavení výkonu mikrovlnného generátoru od nuly do maxima (obvykle 700-800 W), nastavení doby chodu/ohřevu, nastavení teploty pro horkovzdušný ohřev, k zapínání zdroje sálavého tepla (topná tělesa). Tlačítko start/stop může chybět v případě, že se MT zapíná uzavřením dvířek. Případně lze použít kombinovaný ovladač pro složitější nastavení režimu MT.

Požárním nebezpečím jsou obvyklá rizika elektrických zařízení, tj. přechodové odpory resp. jiskření (uvolnění svorek), zkraty, porušení izolace, povrchové svodové proudy, resp. elektrický oblouk na povrchu v důsledku znečištění vodivými částmi prachu nebo vodou.

Přívodní šňůra s vidlicí

Pohyblivý, ohebný kabel přívodu el. energie (tzv. flexošňůra) je k MT pevně připojen a zásadně je třížilový. Skříň MT je spojena s ochranným vodičem za účelem ochrany před nebezpečným dotykem a omezení rušení.

Riziko možnosti vzniku požáru představuje zkrat, resp. elektrický oblouk v případě porušení izolace nebo zlomení vodičů v důsledku mechanického namáhání při ohybu zejména na konci šňůry u vidlice a v místě průchodu do MT.

Požár bytu od MT podle PTE Technického ústavu požární ochrany

MT – vzorek z místa požáru odebraný pro PTEZ řady případů požárů MT, jež byly řešeny v TÚPO, lze uvést např. požár kuchyně způsobený MT. Ohnisko požáru bylo lokalizováno v místě uložení ovládacích prvků MT, které včetně izolace kabelů zcela vyhořely. Z tohoto prostoru směřují stopy šíření ohně k ventilátoru, magnetronu a vysokonapěťovém (VN) transformátoru. Ventilátor měl ohořelé lopatky a motorek neměl spálené vinutí, u transformátoru bylo primární vinutí neporušené, sekundární vinutí bylo zkratované. U magnetronu nebyla katoda zkratovaná na kostru a tepelná pojistka byla vyhořelá a stopy tepelného vyhřátí byly na kovovém krytu.

Na základě tohoto popisu byly stanoveny možné hypotézy vzniku požáru v pořadí pravděpodobnosti:
přechodový odpor/zkrat na kontaktech v regulační části MT,
porucha ventilátoru s následným přehřátím magnetronu,
mezizávitový zkrat na VN části transformátoru.
Opatření požární bezpečnosti

K minimalizaci možného požárního rizika u MT je nutné dodržovat následující zásady:
do MT nedávat předměty, které nejsou určeny pro použití v MT. Nepoužívat k ohřevu jídla kovové nádobí, nádobí s kovovými součástmi včetně nádobí s kovovým dekorem (zlacení apod.), kuchyňské náčiní (příbory apod.), které je nebezpečné při kontaktu s mikrovlnným zářením, kovové folie, spony na sáčcích apod. Kov může způsobit jiskření s následkem požáru.
v MT nesušit ani nesterilizovat součásti oděvů nebo jiné textilní výrobky. Hrozí nebezpečí jejich vznícení při vyjímání z MT,
pravidelně čistit vnitřní kryt včetně částí, kde přiléhají dveře. Při čištění musí být MT vypnuta ze zásuvky,
nepoužívat v MT recyklovaný papír pokud není pro MT speciálně určen. Tento papír může obsahovat kovové prvky, které mohou v MT jiskřit s následným zapálením a hořením hořlavých látek v blízkosti (týká se též papírových ubrousků a ručníků),
v MT neohřívat plynotěsně uzavřené nádoby. Hrozí nebezpečí výbuchu a požáru,
při tepelném zpracování kukuřice a „obilných sáčků“ je nezbytné přesně dodržet nastavení výkonu a doby zahřívání; delší doba zahřívání může vést k zapálení a hoření; olej v sáčcích zvyšuje požární riziko,
v MT neohřívat hořlavé kapaliny – nebezpečí požáru a výbuchu,
ohřáté potraviny vyjímat z MT s určitou opatrností:
nádoba může být jen teplá, zatímco obsah horký,
v některých případech může být kapalina přehřátá nad bod varu, což se může projevit explozivně při mechanickém pohybu, proto se doporučuje ponechat kapalinu/potravinu před vyjmutím přibližně 60 s v klidu, jinak hrozí nebezpečí popálení/opaření.
pokud v MT požár nastane, je nutné ji ihned odpojit od elektrického zdroje, neotevírat dvířka a vyčkat, až požár zhasne v důsledku vyčerpání kyslíku uvnitř MT,
stopy rzi a znaky neobvyklého chování v chodu MT mohou být známkou projevující se technické závady; opravy musí provádět pouze autorizovaná opravna.
Snad žádné zařízení „high technology“ nebylo tak rychle a ochotně přijato ve společnosti, jako tomu bylo a je u MT. Je však nutné zdůraznit, že MT jsou spolehlivým a užitečným pomocníkem pouze tehdy, jsou-li používány přesně podle návodu výrobce a pokud jsou opravovány jen v odborné servisní opravně.
Časopis 112

1 ping

  1. 3expedite

Comments have been disabled.