Return to Prevence

Pozor na pálení odpadů

Velká část listí již ze stromů spadla a nyní vrcholí přípravy zahrádek na příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla.

Velká část listí již ze stromů spadla a nyní vrcholí přípravy zahrádek na příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla.

Navíc se množí případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjedou k domnělému požáru. Jen v roce 2006 bylo zaznamenáno celkem 756 takovýchto planých poplachů.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. HZS kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti pálení oznámit a přijmout opaření proti vzniku a šíření požáru může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit na operační a informační středisko příslušného HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Letošní podzim je charakteristický poměrně suchým a teplým počasím, což zvyšuje riziko vzniku požáru a projevuje se ve vyšším počtu výjezdů jednotek požární ochrany. Například ve středu 25.10. tak hasiči likvidovali celkem 76 požárů (41% nad dlouhodobým průměrem) a v úterý 24.10. to bylo 74 požárů.

Hasiči často zasahují u požárů trávy, hrabanky a v poslední době došlo i k několika rozsáhlejším požárů lesních porostů.

Při rozdělání ohně je proto třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla:
Oheň pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.
Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.
Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

A ještě jedno upozornění. Podle zákona je striktně zakázáno vypalování porostů. Jde o velice rizikovou činnost, fyzická osoba může kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě hrozí sankce až do výše 500 000 Kč. Každoročně bohužel dochází k případům, kdy při vypalování trávy přijdou o život či utrpí těžká zranění. Nehledě na značné majetkové a ekologické škody, které takto vzniklý požár může snadno způsobit.

Pokud pálíte odpad a oheň se vám vymyká kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními silami, mohli byste utrpět zranění či dokonce přijít o život.
Zdroj: por. PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR