Return to Prevence

Pálení čarodějnic

Malý návod k bezpečnému prožití těchto oslav

Květen je přede dveřmi a tak na mnoha místech celé země stejně jako každý rok vzplanou menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic.“ Hasiči pak každoročně vyjíždějí ke zvýšenému počtu požárů, ke kterým v důsledku těchto oslav dojde.

V současnosti je navíc riziko vzniku požáru o to větší, že republiku sužuje velmi teplé a suché počasí. Za uplynulé 4 dny – od pondělí 23.4. do čtvrtka 26.4. – došlo na celém území republiky k celkem 519 požárům (připomínám, že jsou v tom započteny i požáry bez zásahu hasičů), což je téměř 2,5 násobek dlouhodobého průměru. Z těchto 519 požárů bylo celkem 228 – tedy téměř ½ – v přírodním prostředí (lesy, polní porost, tráva).

Bohužel většina požárů v přírodním prostředí je způsobena lidskou neopatrností – v tomto počasí stačí např. odhozený nedopalek cigarety a velice snadno dojde k požáru. V této souvislosti proto neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat.
Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno rozšířeným nešvarem, kdy poté, co se účastníkům oslav zdá oheň příliš malý, použijí k lepšímu rozhoření neposlušného plamene tyto nebezpečné kapalné látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je použití tzv. PePo – což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají výbušné páry.
Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů- ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů) – a vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný-tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí zejména zapálení střechy.
Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, uvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek atd.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Místo pálení by mělo být zabezpečeno dostatečným množstvím hasebních látek – nejlépe cisternou s vodou a příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
Pamatujte, že pokud oslavy spojené s pálením ohňů na volném prostranství pořádají právnické osoby či podnikající fyzické osoby-tedy např. firmy či obce, mají ze zákona povinnost toto spalování hořlavých látek včetně přijatých protipožárních opatření předem oznámit příslušnému HZS kraje, přičemž musí dbát jeho pokynů. (blíže viz § 5, odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) Kontakty na jednotlivé hasičské záchranné sbory krajů naleznete např. na adrese: www.mvcr.cz/2003/hasici/kontakty_hasici.html. V případě zanedbání této povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout až do výše 500 tis. korun.
Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi- tedy dle § 78 zákona o požární ochraně osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání.
Každopádně lze jen doporučit, aby zejména při pálení velkých vater pořádající osoba či subjekt (nejčastěji obec) celou akci včas oznámila příslušnému krajskému HZS a vyžádala například i přítomnost dobrovolných ze své obce.
Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru. Pokud máte v sobě alespoň kousek odpovědnosti, opustíte ohniště až po jeho úplném vyhasnutí, či důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat mnoho ohnišť, které byly po veselici ponechány bez dozoru svému osudu. Nejednou takto dojde ke vzniku drobných požárů, ke kterým profesionální i dobrovolní hasiči zbytečně vyjíždějí.
Každá aktivita, která souvisí s ohněm, je svým způsobem nebezpečná a riskantní, o to více to platí pro zábavní aktivity v této oblasti. Bohužel plameny podaly důkaz o své ničivé síle také tento týden v jedné pražské školce, když od svíčky vzplanul čarodějnický převlek mladé dívky a holčička utrpěla těžké popáleniny. Podobně vážné následky během pálení čarodějnic může mít zábava mládeže, která je ponechána zcela bez dozoru a konzumuje např. alkohol. Dalším velkým rizikem během pálení čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické „radůstky“ však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění.
V prvé řadě používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu, podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy zdálky vyhněte.
Při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití. S pyrotechnikou manipulujte opatrně, tak, abyste neohrozily zdraví ani majetek. Odpalujte ji proto co nejdále od dalších osob nebo budov, zkrátka co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár. Pozor zejména na střechy blízkých budov, ale i na suchou trávu, nebo stoh slámy, který rachejtle rozžhavená do vysokých teplot snadno zapálí a neštěstí je hotovo.
Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog.
V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že zábavní pyrotechnika nepatří do rukou těm nejzranitelnějším – dětem.
S pálením čarodějnic je také bohužel dosti často spojeno pálení pneumatik. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných chemických látek včetně benzínu nebo nafty, také pálení pneumatik je zákonem přísně zakázáno a sankce mohou v tomto případě dosáhnout až do výše 150 000 korun. Kořeny lidové zvyklosti slavnostně pálit ohně v době konce zimy a příchodu jara sahají až do pradávných dob. Tento původně pohanský zvyk následně převzala křesťanská kultura. Od středověku se o tzv. filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května, kdy mají údajně zlé síly větší sílu než jindy, „pálí čarodějnice“- tedy zapalují ohně na ochranu proti čarodějnicím považovaným za ztělesnění zlé moci. Hlavním účelem tohoto svátku tak byla symbolická ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem. Pamatujte, že kus té zlé „čarodějnice“ je v každém z nás a každičký může při troše neopatrnosti způsobit velké neštěstí sobě i druhým. Proto všichni usilujme o to, aby se pálení ohňů jako ochrana před „zlou mocí čarodějnic“ nezměnilo v pravý opak.
PhDr. Petr Kopáček, tiskový mluvčí GŘ HZS ČR

1 ping

  1. 3burgher

Comments have been disabled.