Zpráva z výroční valné hromady SDH Moutnice

Sbor dobrovolných hasičů
Moutnice
Výroční valná hromada SDH Moutnice
konaná dne 16. 1. 2015 v místní hasičské zbrojnici
Výroční valnou hromadu zahájil starosta sboru Jiří Dohnálek přivítáním všech přítomných a hostů okresního a krajského starostu p. Josefa Gargulu, starostu okrsku p. Oldřicha Tichého, náměstka okresu pí Janu Štelclovou, zástupce SK Moutnice p. Karla Hrdličku a starostu obce p. ing. Antonína Vymazala.
Po přivítání všech přítomných jsme uctili památku všech zemřelých hasičů minutou ticha.
První bod naší valné hromady byla volba zapisovatelky pí Iveta Dohnálková.
Návrh byl následně jednomyslně schválen.
Následně se přešlo k programu valné hromady, se kterým nás seznámila jednatelka sboru pí Jitka Flodrová, která byla pověřena odstupujícím výborem vedením této valné hromady.
Program:
• Zahájení
• Volba volební, mandátové a návrhové komise
• Zprávy o činnosti a hospodaření SDH v roce 2014
• Volba výboru SDH Moutnice
• Volba delegátů SDH na Okresní shromáždění a do vyšších orgánů SH ČMS
• Plán práce na rok 2015
• Předání ocenění
• Diskuze
• Závěr
Návrh byl následně jednomyslně schválen.
Po odsouhlasení programu byly zvoleny komise – volební, mandátová a návrhová.

Výbor SDH navrhl do volební a mandátové komise:
RNDr. František Vymazal, Bc. Barbora Hrdá, Jiří Čermák ml.
Všichni členové byli jednohlasně schváleni členy valné hromady.

Výbor SDH navrhl do návrhové komise:
Petr Novotný, Magdalena Formánková, Lukáš Žáček
Všichni členové byli jednohlasně schváleni členy valné hromady.

Následovaly zprávy o činnosti sboru za rok 2014
Zprávu o činnosti sboru za rok 2014 nám přednesl starosta sboru Jiří Dohnálek.
Další zprávu přednesl velitel výjezdové jednotky ..Tobiáš Putna.
Následovala zpráva vedoucí mládeže Marcela Čermáková.
Zprávu o činnosti sportovního družstva mužů přednesl Václav Husák.
Závěrečnou zprávu o hospodaření našeho sboru za uplynulý rok přednesla hospodářka Iveta Dohnálková.
Zprávu o stavu členské základny přednesla jednatelka Jitka Flodrová.
Pan Ing.Hubert Janoušek – člen revizní komise zkontroloval dne 8.1.2014 vedení finančního deníku a pokladní knihy a na výroční valné hromadě potvrdil správnost a řádnost jeho vedení.

Následovaly volby do výboru SDH Moutnice pro následující volební období.
Předseda volební komise RNDr. František Vymazal všechny seznámil s počtem členů zúčastněných na výroční valné hromadě a schopnosti valné hromady uskutečnit řádné volby.
Dále uvedl, že stávající výbor navrhl uskutečnit volbu formou veřejného hlasování, volbu celého navrženého výboru, což bylo jednomyslně schváleno.

Jednatelka sboru přečetla seznam navržených jmen a funkcí a zeptala se, jestli má ještě někdo jiný návrh, nestalo se tak – přistoupilo se k volbám.

Návrh:
– Starosta SDH p. Jiří Dohnálek a výbor SDH ve složení:
– Náměstek starosty: p. Svatopluk Urban
– Velitel SDH: p. Tobiáš Putna
– Zástupce velitele: p. Bc. Pavel Novotný
– Strojník: p. Petr Kohoutek
– Vedoucí mládeže: sl. Marcela Čermáková
– Hospodář: pí Iveta Dohnálková
– Jednatel:pí Jitka Flodrová
– Referent prevence a výchovné činnosti: Bc. Lukáš Dohnálek
– členové výboru: sl. Monika Kopečková, Václav Husák

Navržený výbor SDH Moutnice byl jednomyslně schválen.

Dále proběhla volba členů kontrolní a revizní rady.

Byli navrženi: Ing. Hubert Janoušek, David Kusý, Pavel Oprchal
Členové kontrolní a revizní rady byli jednomyslně schváleni.
Dalším bodem valné hromady byly návrhy funkcionářů do vyšších orgánů OSH, navrženi byly:
Starosta OSH …. p. Josef Gargula
Člen odborné rada mládeže …. p. Jitka Flodrová
Jiný návrh nebyl předložen.
Souhlasí: 48 Nesouhlasí: 0 Zdržel se: 2

Následovala volba delegátů na okresní shromáždění, navrženi byly:
Starosta SDH p. Jiří Dohnálek,
Náměstek SDH p. Svatopluk Urban
Jednatel SDH p. Jitka Flodrová
Návrh byl jednomyslně schválen.

Další částí valné hromady bylo schválení plánu práce na rok 2015, který přednesla Jitka Flodrová.

Plán práce pro rok 2015 :
• Březen – sběr železného šrotu a elektrodpadu
• Jarní materiální sbírka pro charitu Hodonín
• Preventivně výchovná akce ve spolupráci s českou policií a Besipem
• 30. 4. 2015 Pálení čarodějnic
• 3. 5. 2015 oslava sv. Floriana
• 31. 5. 2015 pořádání Dětského dne za hasičkou
• Pořádání XI. ročníku memoriálu por. Jaroslava Garguly
• Pomoc při pořádání Rozařínských hodů
• Podzimní materiální sbírka pro charitu Hodonín
• Uspořádat Mikulášskou nadílku
• Uspořádat řádnou valnou hromadu členské základny

Plán byl jednomyslně schválen.

Předposledním bodem programu bylo předání ocenění členům, kteří nebyli účastni na výroční schůzi pořádanou k 125. letům založení SDH Moutnice v květnu 2014.

Závěrečným bodem výroční valné hromady byla diskuze.
Slova se ujal:
Starosta KSH A OSH p.Josef Gargula, poděkoval za pozvání a v rychlosti vzpomněl na události minulého roku. Minulý rok jsme oslavili 150 let založení prvního sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech. Oslavy vyvrcholily shromážděním starostů v Přibyslavi. Další důležitý bod minulého roku, který starosta vzpomenul, bylo pořádání mistrovství české republiky ve hře Plamen, které hostilo naše město Brno. Bylo vysloveno velké poděkování i našemu sboru, který jeden z dalších zajišťoval technickou stránku tohoto mistrovství. Poskytl nám také informace, které jsou důležité pro bezproblémový chod sboru. Na závěr poděkoval mladým hasičům a sportovním družstvům za vzornou reprezentaci sboru na soutěžích.
Dále se ujala slova náměstkyně starosty OSH Brno venkov pí Jana Štelclová. Poděkovala za pozvání na naši valnou hromadu a složila dík vedoucím mladých hasičů za účast na závodech pro mladé hasiče, které pořádá SDH Těšany.
Další příspěvek do diskuze přidal starosta obce Moutnice ing. Antonín Vymazal. Poděkoval našemu sboru a výjezdové jednotce za rozsáhlou činnost, kterou pro obec dělá e a popřál nám, abychom měli i nadále dostatek sil v naší další činnosti.
Další poděkování a pozdravení bylo předáno od starosty okrsku p. Oldřicha Tichého, který samozřejmě poděkoval i za spolupráci s SDH Zatčany. Poprosil také o návrhy členů do výboru okrsku a informoval o termínu konání okrskové schůze v Přísnoticích dne 1. 3. 2015.
Dále se ujal slova za SK Moutnice p. Karel Hrdlička, poděkoval za pozvání na naši valnou hromadu. Zmínil pořádání plesu v minulém roce ve spolupráci s Orlem Moutnice a vyjádřil snahu aktivně spolupracovat na různých akcích pro naši obec, např. pořádání masopustu. Na konec popřál všem zúčastněným vše dobré do nového roku.
Na závěr p. Jitka Flodrová informovala o zahájení tvorby webu našich internetových stránek sboru.
Po ukončení příjemné diskuse byl starostou J. Dohnálkem vyzván předseda návrhové komise p. Petr Novotný k přečtení usnesení Valné hromady členů SDH Moutnice.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Valná hromada následně pokračovala v neformálním duchu.

V Moutnicích 17. 1. 2015
Zapsala:
Iveta Dohnálková