Začíná jaro…pálení trávy

!  Vypalování staré trávy !

V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě.  Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale zustává otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).

Je třeba si ovšem uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, a to je ze zákona zakázáno. Spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě. Další věcí, kterou je třeba zmínit je, že každé spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je třeba předem oznámit na územně příslušné operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje.

Při vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířata nebo majetek.

Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru.

Při spalování hořlavých látek, zejména spalování klestí v lesích a pálení odpadu je třeba dodržovat zejména tato pravidla:

Každé pálení klestí je třeba ohlásit na místně příslušné krajské operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje:

 Tel. 950 640 400

 

 

Ohlásit pálení přes internetový odkaz :

www.firebrno.cz/paleni-klesti